Stockholms Asylbyrå. (Advokat) i Stockholm (Stockholm)